ਸੱਚੀ ਬਇਬਲ @ ttb.twr.org/punjabi

ਸੱਚੀ ਬਇਬਲ @ ttb.twr.org/punjabi

Thru the Bible Punjabi
0


ਇਰ ਪੰਮੱਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰੱਮ ਸ'ਚੀ ਬੱਣੀ ਪੂਰੀ ਬੱਈਬਲ ਢੱ ੳਧਿੳੈਨ ਕਰਨ ਢੇ ਵਿੰਵਵਿੳੱਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰੱਮ ਬੱਈਬਲ ਸਿ'ਖਿੳੱ ਸੇਵਕੱਈ ਢੱ ਇਕ ਰਿ'ਸੱ ਰੈ. ਇਰ ਲੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਲਂ ਾੱ. ਵਰਨੈਨ ਮੈਗੀ ਢੁੳੱਰੱ ਤਿੳੱਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ੳਤੇ ਇਸਢੱ ੳਨੁਵੱਢ ੧੦੦ ਤੋਂ ਵੀ ਵ'ਧ ਭੱੰੱਵਂ ੳਤੇ ਵ'ਖ-ਵ'ਖ ਖੇਤਰੀ ਭੱੰੱਵਂ ਵਿਚ ਕੀਤੱ ਮੱ ਚੁ'ਕੱ ਰੈ. ਇਰ ਰੋਭੱਨੱ ੩੦ ਮਿੰਦ ਢੱ ਰੇਾੀ੐ ਪ੍ਰੋਗਰੱਮ ਰੈ ਮੋ ਸਰੋਤਿੳਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਲੇਵੱਰ ਾਂੰਗ ਨੱਲ ਪੂਰੀ ਬੱਈਬਲ ਵਿ'ਚੋਂ ਢੀ ਲੈ ਮਂਢੱ ਰੈ. ਰੁਣ ਇਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰੱਮ ਤੁਰੱਾੇ ਲਈ ੳੌਂਨਲੱਇਨ ਵੀ ਅੁਪਲਬਧ ਰਨ. ੳਸੀਂ ਤੁਰੱਾੇ ੰੁਕਰਗੁਮੱਰ ਰਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇੰੁਰ ਢੇ ਵਚਨ ਬੱਰੇ ਰੋਰ ਭਿੳੱਢੱ ਸਿਖਣ ਲਈ ਇਨਂ ਪ੍ਰੋਗਰੱਮਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੱ ਚੁਣਿੳੱ ਰੈ. ਤੁਰੱਨੂੰ ਇਰ ਸਲੱਰ ਢਿ'ਤੀ ਮਂਢੀ ਰੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵੱਰ ਤੋਂ ੰੁ'ਕਰਵੱਰ ਤ'ਕ, ਰੋਭੱਨੱ ਘ'ਦੋ ਘ'ਦ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰੱਮ ਸੁਣੋ. ਮੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਮ ਸੱਲਂ ਤ'ਕ ਰਰ ਰਤੇ ਲਗੱਤੱਰ ਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰੱਮ ਸੁਣਢੇ ਰਰੋਗੇ ਤਂ ਸੱਰੀ ਬੱਈਬਲ ਢੱ ਤੁਰੱਾੱ ੳਧਿੳੈਨ ਪੂਰੱ ਰੋ ਮੱਵੇਗੱ.

https://ttb.twr.org/punjabi