تاریخ شفاهی با شهروز🎙

تاریخ شفاهی با شهروز🎙

Shahrouz kabiri
1


روایت هایی کاملا واقعی از تاریخ ایران، از زبان شاهدان عینی تماس با من در کانال تلگرام @IranianOralHistoryByShahrouz

https://anchor.fm/oralhistory