زن در جهان ما

زن در جهان ما

می‌می حکمت
0


می‌می حکمت در این برنامه زنان پیشرو و جریان‌ساز که نقش‌های موثری در جهان ما داشته‌اند و دارند را معرفی می‌کند. زنانی که با شرایط ناخواسته عصر خودشان جنگیده و محدودیت‌های جامعه را تا حد توان از سر راه برداشته‌اند و نقشی بسیار تعیین‌کننده در سرنوشت زنان جهان ایفا کرده‌اند

https://www.radiobamdad.com/Zan