دوگاه | Dogah

دوگاه | Dogah

pouya norouzian
1


لیست پخش موسیقی ایرانی دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند Iranian music playlist Dogah is a playlist consisting of Iranian music, pieces that have been selected with love, the music in Dogah is original, has a soul and makes you feel good.

https://castbox.fm/ch/3334589