Panj Kanz | پادکست پنج کنز

Panj Kanz | پادکست پنج کنز

PersianBMS
1


یکی از آثار حضرت بهاءالله گفتار شفاهی ایشان است که توسط نبیل زرندی مورخ بهائی که خود در حضور آن حضرت بوده جمع آوری شده و به تایید حضرت بهاءالله رسیده است. استاد وحید خرسندی طی سه برنامه که در روزهای اول و نهم و دوازدهم عید رضوان پخش می شود به سوالات آزاده جاوید در این مورد پاسخ می دهد

https://persianbahaimedia.org/category/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b9/%d9%be%d9%86%d8%ac-%da%a9%d9%86%d8%b2/