Yad Bad An Roozegaran | پادکست یاد باد آن روزگاران

Yad Bad An Roozegaran | پادکست یاد باد آن روزگاران

PersianBMS
1


ویژه برنامه کوتاه برای رضوان ۹۹. چهار نفر از افرادی که از نزدیک در جریان تبعید حضرت بهاءالله از بغداد به استانبول و ادرنه بودند خاطرات خود را تعریف می کنند. در سه برنامه در روزهای اول، نهم و دوازدهم عید رضوان با آن ها آشنا می شوید

https://persianbahaimedia.org/category/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b9/%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/