پادکست پرسه زنی در بازار

پادکست پرسه زنی در بازار

mehdi70501002
1


پرسه زنی در بازار جاییه که من درباره مفاهیم مربوط به بازار سرمایه و رویدادهای روز اون حرف میزنم، موضوعاتی که در این زمینه برام جالبه.

https://mehdi70501002.podbean.com