meomeorants

meomeorants

meomeotalks
1


Series podcast nơi Meomeo chia sẻ với các bạn những quan điểm và cảm nhận của mình về các vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm. Những vấn đề thường xuyên được khai thác gồm: nữ quyền và bình đẳng, kỹ năng sống, chăm sóc sức khoẻ tâm lý. Podcast được đăng tải vào mỗi tối thứ Sáu cách tuần. ⭐️ Youtube: https://www.youtube.com/meomeotalks ⭐️ Facebook: https://www.facebook.com/meomeotalks ⭐️ Instagram: @meomeotalks

https://meomeotalks.com/meomeorants/