Az Shiraz Ta Tabriz | پادکست از شیراز تا تبریز

Az Shiraz Ta Tabriz | پادکست از شیراز تا تبریز

PersianBMS
1


برنامه صوتی «از شیراز تا تبریز» ویژه‌برنامه‌ای است به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب. در این ویژه‌ برنامه، طی یک هفته، از شیراز (موطن سید باب) حرکت می‌کنیم و با گذر از اصفهان و ماکو و چهریق و ارومیه، به تبریز می‌رسیم و در این مسیر حکایاتی کوتاه از زندگی پربار و پرماجرای حضرت باب را با هم مرور می‌کنیم. «از شیراز تا تبریز» ویژه‌ای برنامه‌ای است از نوید توکلی با اجرای هومن عبدی و نوید.

https://persianbahaimedia.org/category/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84/%d8%af%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/