Radmardan e Javid | پادکست رادمردان جاوید

Radmardan e Javid | پادکست رادمردان جاوید

PersianBMS
1


در این مجموعه با مردانی از جامعه روحانیت شیعه در ایران آشنا می‌شوید که وقتی آوازه آیین‌های بابی و بهائی را شنیدند بلافاصله به تحقیق و مطالعه پرداختند و در راه ارتفاع و گسترش آن حتی از جان خود گذشتند.

https://persianbahaimedia.org/