Peyk e Yazdan | پادکست پیک یزدان

Peyk e Yazdan | پادکست پیک یزدان

رادیو پیام دوست
1


رادیوی پیام دوست بر آن است که از این پس سلسله گفتارهائی را پیرامون تاریخ ادیان برای شما ارائه بکند، هدف اصلی از این گفتارها کمک به درک این حقیقت است که اساس ادیان الهی یکی است و مظاهر الهه یعنی انبیاء و رسولان الهی در هر عصر پزشک حقیقی جهان هستند. به فرموده حضرت بهاءالله مؤسس دیانت بهائی: «رگ جهان در دست پزشک دانا است، درد را می بیند و به دانائی درمان می کند..» در ادامه بیان می فرمایند: «درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر»

https://persianbahaimedia.org/