پادکست فوتبالی پاننکا

پادکست فوتبالی پاننکا

Panenka Podcast | پادکست فوتبالی پاننکا
1


پادکستی جامع از مباحث روز فوتبال اروپا با آیتم های ویژه و فنی.

https://anchor.fm/panenka-podcast