راوکست | Ravcast

راوکست | Ravcast

ایمان نژاداحد
1


تاریخ فقط وقایع را ثبت می کند، اما داستانها حقایق را من ایمان نژاداحد، در هر قسمت از راوکست داستان یک رویداد واقعی و مهم را برای شما روایت میکنم

https://ravcast.podbean.com