100 Porsesh , 100 Pasokh | پادکست صد پرسش صد پاسخ

100 Porsesh , 100 Pasokh | پادکست صد پرسش صد پاسخ

PersianBMS
1


در هر قسمت از پادکست صد پرسش، صد پاسخ، یک پرسش درباره‌ دیانت بهائی پاسخ داده می‌شود؛ پرسش‌هایی که از گذشته تا حال از بهائیان پرسیده شده‌اند. یک‌شنبه‌ها از رادیو پیام دوست.

https://persianbahaimedia.org/?cat=6265