Dami Ba Tarikh | پادکست دمی با تاریخ

Dami Ba Tarikh | پادکست دمی با تاریخ

PersianBMS
2


تاریخ پر فراز و نشيب اديان بابی و بهائی سرشار از وقايع شنيدنی است. پس در طول يک سال، هر پنجشنبه، دمی با تاريخ همراه می ­شويم و گاه‌شمار بهائی را ورق می ­زنیم و سرگذشت فداكاری ها و جان‌ فشانی ها، تعصبات و تهديدها، سفرها و سخن‌ها، به‌ دنيا آمدن‌ها و از دنيارفتن‌ها و بسیاری وقايع ريز و درشت ديگر را با هم مرور می ­کنیم. «دمی با تاريخ؛ گاه‌شمار بهائی» برنامه‌ای است از نويد توكلی. دمی با تاريخ را هر پنج‌شنبه، در مجله‌ جوانان از راديو پيام دوست بشنويد.

https://persianbahaimedia.org/category/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA/%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/