پادکست ناوکست / Navcast

پادکست ناوکست / Navcast

Roshan Abady
5


قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم

https://navcast.podbean.com