StringCast | استرینگ‌کست

StringCast | استرینگ‌کست

Shahin Javadi Nezhad & Reza Haririan
2


در استرینگ کست ما از زمین، فضا و انسان داستان میگیم! هر قسمت داستانی واقعی درباره اتفاقی علمی است که جهان ما رو به نحوی تغییر داده و باعث کشف دروازه‌های جدید بر روی انسان‌ها شده!

https://stringcast.ir/