Cheragh O Daricheh | پادکست چراغ و دریچه

Cheragh O Daricheh | پادکست چراغ و دریچه

PersianBMS
1


پادکست چراغ و دریچه گفتگویی است درباره پنج پیام رضوان بیت العدل اعظم، بالاترین مرجع اداری و روحانی جامعه بهائی، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ که به بیان و بررسی نکاتی چند از متن این پیام ها به شکلی صمیمانه و نه کارشناسانه می پردازد. پیام های بیت العدل اعظم در طول این چند سال به طور کلی به جمع بندی و بیان دست آوردهای جامعه جهانی بهائی اختصاص داشته است. دست آوردهایی در ارتباط با فعالیت های جامعه سازی و برنامه های فشرده رشد در محدوده های جغرافیایی گوناگون در سراسر عالم. و نیز بیان برنامه ها و فعالیت هایی که باید در سال پیش رو مد نظر بهائیان و عزیزان غیر بهائی که در کنار دوستان بهائی شان مشغول فعالیت در این زمینه هستند قرار بگیرد. برنامه چراغ و دریچه به بازگویی تعدادی از این فعالیت ها و دست آوردها می پردازد

https://persianbahaimedia.org/category/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b9/%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87/